"הפסק טהרה" ו"שבעה נקיים" – בלא כוונה לכך: 

דוגמאות:

(1) טמפון שהשתמשה בו בסוף הוסת והיה ללא מראה טמא (חום/קפה/מוקה).

(2) טמפון שני שהשתמשה בו למחרת הקודם ואף הוא בצבע כנ"ל.

(3) הכניסה מגבון או בגד לנרתיק לראות "מה מצב הדימום".

(4)  רופא שניקה את צואר הרחם ע"י צמ"ג או "מטוש" עמ"נ להחדיר הת"ר.

(5) בודקת טהרה שבדקה אשה בצואר הרחם ע"י מטוש או צמ"ג וכיו"ב לראות "מה המצב" ולא היה עליו מראה טמא 

בספר "משמרת הטהרה" (מאת הגרמ"מ קרפ שליט"א שהקדמתו כתב "וכל יסודות הפסקים בספר זה הן ע"פ הוראותיו (של הגריש"א) בין מה ששמעתי מפיו הק' ובין מה שלא שמעתי הוא ע"פ רוחו ומהלכו בתוה"ק כפי אשר קבלתי והבנתי מפיו ביסודי ההוראה")

כתב ח"ב פ"י סי"א (עמ' פג): "הפסק טהרה בלא שכוונה לכך – בדקה בז' נקיים ולאחר מכן התברר לה שבבדיקת אחד מהימים טמאה, אזי אם בדקה בז"נ כדין בחורים וסדקים עולה לה הבדיקה הנקיה שלאחריה שהיתה סמוך לשקיעה להפסק טהרה…".

ושם בהערה 26 כתב: "פשוט, דאף לפוסקים דהיסח הדעת פוסל בז"נ וצריך שתתן דעתה עליהם, זהו רק דין בספירת הנקיים שצריך שתתן דעתה לכך, אבל ההפסק טהרה עצמו שהוא רק לברר שפסק מעיינה א"צ שתהא דעתה וכוונתה לשם כך, אלא כל שיודעת בעצמה שבדקה היטב כדין בחו"ס ועשתה בדיקה ע"מ לברר שאין לה טיפת דם כבדיקות ז"נ לדידן, עולין לה בדיקות אלו להפס"ט, וכן מתבאר מדברי הראב"ד בבעה"נ וש"ר בנדה סו ע"א בתבעוה לינשא ונתפייסה דהא דא"צ הפס"ט משום דדם חימוד הוא דבר מועט וכמו שהפסיקה בטהרה יע"ש, הרי דכל דידעינן שפסק מהני אף שלא כיוונה לכך…".

זו ההזדמנות שלכם לחזק את המשפחה היהודית!

מרכז פעימות בראשות הרה"ג הרב זכריה בן שלמה שליט"א
מפעיל בית הוראה העונה מדי חודש על מאות רבות של שאלות בנושאי טהרת המשפחה, פריון, הלכה בראי הרפואה ועוד והכל בהתנדבות מלאה.
המרכז הרחיב את פעילותו בכדי לתת מענה ארצי בלימוד הלכות טהרת המשפחה, חיזוק הזוגיות והכשרת מדריכי חתנים ומדריכות כלה ועוד. מוזמנים לחזק, לתמוך ולהיות חלק!

העברה בנקאית

העברה בנקאית לבית ההוראה אורות: בנק מזרחי, סניף 521, מס חשבון 276120

כרטיס אשראי

למעוניינים בסעיף 46 ניתן לתרום דרך אורות יצחק