פסיקת הרב דוב ליאור

בס"ד, ג מרחשון תשע"ד 

לכבוד נכדי היקר הר' אבנר שליט"א 

השלו' והברכה וכט"ס

קיבלתי את קונטרסו של הרב מרדכי הלפרין בענין דעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל על השימוש בדיאפרגמה למניעת הריון. אחר העיון במאמר נראה לע"ד שבודאי יש לסמוך על עדותו של ד"ר אורי לוי שעמד בקשרים טובים עם הגרשז"א כדברי הרב הלפרין/ יסוד ההיתר הוא' לאחר שהתברר שהדיאפרגמה )שהיא יריעת גומי או סיליקון קטנה המוקפת בטבעת רכה (מונחת בפתח צואר הרחם ומונעת את כניסת הזרע לתוכו. אולם אופן חיי האישות הם כדרך כל אדם והזרע שפך לתוך הנרתיק לכן אין זה דומה למשמשת במוך (דהרבה פוסקים אוסרים) דהוי כשופך זרעו על עצים ואבנים, שהרי כאן משמש כדרך כל הארץ ורק בפתח צוואר הרחם יש חסימה המונעת את כניסת הזרע לרחם. לכן, אשה שמצד הדין מותרת במניעת הריון מותר לה להשתמש בדיאפרגמה, ולדעתי היא עדיפה אף מגלולות או התקן תוך רחמי, שיש בהם סכנה של פגיעה בבריאות האשה. לסיכום: דעתי היא שבמקרים שמותרת מניעת הריון, מותר להשתמש בדיאפרגמה, דלא כפי שסברתי עד עתה.

החותם לכבוד התורה, דוב ליאור

ועוד פוסקים בנושא הדיאפרגמה:

גישת הגרי"ש אלישיב זצ"ל להתיר במצבים מסוימים. עיין להלן. גם הגרש"ז אויערבך זצ"ל כדלהלן. גם בשו"ת יביע אומר ח"י אה"ע סי' כד התיר "בחשש סכנה", ובהערה כתב כיון שדיכאן אחר לידה הוא קרוב להיות סכנה (וכיום הדבר מצוי ושכיח יותר מ % 16 מהיולדות סובלות מזה). גם כתבנו בשם הגר"ש ואזנר בשם החזו"א שספק סכנה הוא כשאין מרווחים בין הלידות, וכך נראה בקובץ תשובות לגריש"א זצ"ל.

ב. לגבי נרות, משחה – כתב בשו"ת יביע אומר שם "ראוי יותר להשתמש בה, שהיא עדיפא מבחינת ההלכה יותר ממוך רגיל" אולם בנשמת אברהם אה"ע סי' ה עמ' סג כתב "וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א:… ואדרבא לענין משחה יש לדון. דכיון שהזרע נשפך על דבר שקוטל את הזרע, יתכן דאין זה חשיב כדרך כל אדם ודומה קצת למוך אע"ג שהשפיכה היא על הבשר".

ב. עוד עולה משו"ת יביע אומר שם: ולהלן מבואר שלא צריכה להמתין לראות שהיא בחשש דיכאון אחר לידה, אלא כיון שזהו מיעוט המצוי יכולה להתחיל למנוע מיד כדי לעשות מרווחים בין הלידות ולא להגיע למצב הסכנה".

המאמר של הרב דר' מרדכי הלפרין שפורסם באסיא גליון עז-עח טבת תשס"ו (שרבנים גדולים שומעים דעתו המדוייקת ואמינה ושהיה קשור מאוד לגרשז"א זצ"ל) – דברי הרב דוד חי הכהן שליט"א בדעת הגרשז"א זצ"ל

ג.     דברים מהערותיו של דר' אורי לוי על ההיבט ההלכתי כפי שכתבם בהנחיות למשתמשות בדיאפרגמה – למי שהיתה זכות ראשונים לעורר על זה ולמצוא דרכי היתר

ד.      שיטת הגר"ד ליאור שליט"א – להתיר בסדר עדיפות ראשונה (ואפילו עדיף מגלולות ומהתקן תוך רחמי)

ה.     דעת הגרא"נ רבינוביץ שליט"א ראש ישיבת מעלה אדומים המפורסם כפוסק בעל שיעור קומה – להתיר(בשולחן שלמה הל' נדה פי"ח ס"ד)

"במקום שהתיר מורה הוראה להשתמש באמצעי מניעה, דיאפרגמה עדיפה ממוך. לגבי משחה יתכן שהיא כמוך".וברוחב השולחן שם אות ו כתב "לג"א שליט"א אמר מרן זללה"ה שבדיאפרגמה אין איסור של השחתת זרע, כי האיסור הוא רק על עצים ואבנים ממש, והדיאפרגמה נמצאת יותר בפנים רק מונעת מהזרע להיכנס לרחם". (בשולחן שלמה הל' נדה פי"ח ס"ה מפסקי הגרש"ז אויערבך זצ"ל)

"לענין השימוש בדיאפרגמה, הגאון המהרש"ם כתב רק "דאפשר להקל במקום סכנה" וכגון דא רבים כבר התירו, ולמעשה מתירים היום גם במקום שההריון יכול לגרום סבל גדול, או במקרה של נסיון לשלום הבית ויש פחד מהריון".

מתאמות דיאפרגמה -"דרך נשים" – מידע מהאתר של דפנה מאיר הי"ד:                         

מתאימות דיאפרגמה טובות ברחבי הארץ, נכון לדצמבר 2015:

תמי טסלר ועפרית פק – מיילדות בבית היולדות בגדרה. תמי 0524-700563, עפרית 0542-346200

רונית קופליס, מיילדת – בת חפר  0528-491616

עידית רייס, אחות,  ירוחם 077-2057337 + 0585-234235

רותי צור, אחות, מצפה הושעיה, 050-7945279

טלי דורי, אחות, אשקלון  0508-496712

אסתר רוגוב, מיילדת, ירושלים (פסגת זאב) ועפרה 0548-339393

ד"ר שרי מנסהיים, רופאת משפחה, יד בנימין  08-6520443

ד"ר דיאנה פלשר, ירושלים  6423113 02

אדווה פולק גן, קיבוץ מעלה גלבוע, טלפון 0584-533708

רננה שאול, קיבוץ עין הנצי"ב, טלפון 0528348677

אושרה ליאור, קרית ארבע, שעלבים וירושלים, טלפון 0528109225 מוכרת דיאפרגמות OMNIFLEX, וקוטל זרע מסוג CAYA GEL. משלוחים לכל הארץ

אפרת צור, פתח תקוה/תקוע, גוש עציון טלפון 03-6178329

רונית בן אליהו, פזיוטרפיסטית רצפת אגן, תל אביב, 054-4472413

זו ההזדמנות שלכם לחזק את המשפחה היהודית!

מרכז פעימות בראשות הרה"ג הרב זכריה בן שלמה שליט"א
מפעיל בית הוראה העונה מדי חודש על מאות רבות של שאלות בנושאי טהרת המשפחה, פריון, הלכה בראי הרפואה ועוד והכל בהתנדבות מלאה.
המרכז הרחיב את פעילותו בכדי לתת מענה ארצי בלימוד הלכות טהרת המשפחה, חיזוק הזוגיות והכשרת מדריכי חתנים ומדריכות כלה ועוד. מוזמנים לחזק, לתמוך ולהיות חלק!

העברה בנקאית

העברה בנקאית לבית ההוראה אורות: בנק מזרחי, סניף 521, מס חשבון 276120

כרטיס אשראי

למעוניינים בסעיף 46 ניתן לתרום דרך אורות יצחק